Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance?

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou v pracovním právu poměrně rozsáhle a složitě uvedena. V úvodu je důležité vědět, kde hledat v případě, že přeci jen budete jednou potřebovat úplná znění základních práv a povinností, tedy v zákoníku práce, a to v části páté od §101.

Termín BOZP je v podstatě soubor opatření (technických, organizačních, výchovných) s cílem snižovat ohrožení či poškození zdraví a životů zaměstnanců.  Proškolit zaměstnance v oblasti BOZP patří k základním povinnostem zaměstnavatele. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel.

 

Školení BOZP musí určitě proběhnout při nástupu nového pracovníka do zaměstnání, při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, při zavedení nových technologií a změnách pracovních či výrobních prostředků, nebo při změně technologických postupů.

 

Práva a povinnosti zaměstnance vyplývající ze zákoníku práce č.262/2006 Sb.:

 • Zaměstnanec má právo na bezpečné prostředí v práci. Má právo znát rizika a opatření k jejich potlačení. Informace musí být pro zaměstnance zcela srozumitelné.
 • Zaměstnanec může odmítnout práci, o které se myslí, že bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví ostatních osob. Toto odmítnutí, nemůže zaměstnavatel posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance.
 • Zaměstnanec se musí podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí.
 • Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP, včetně ověření znalostí.
 • Zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.
 • Zaměstnanec nesmí požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky na pracovištích v pracovní době.
 • Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci.
 • Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní úraz dovolí, a také pracovní úraz jiného zaměstnance, jehož byl svědkem.
 • Zaměstnanec je povinen podrobit se na písemnou žádost oprávněného vedoucího, zda není pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají ze zákona práce č.262/2006 Sb.:

 • Zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika, která se týkají jejich výkonu práce.
 • Zaměstnavatel je povinen neustále vyhledávat nebezpečí pracovního procesu, toto nebezpečí vyhodnocovat, hledat jeho příčiny a následně se je snažit odstranit.
 • Zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti na pracovišti, kontrolovat stav pracovních nástrojů a pracovních prostředků.
 • Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, na kterou není proškolen, a která neodpovídá jeho zdravotnímu stavu.
 • Zaměstnavatel musí umožnit zaměstnanci nahlížet do jeho evidence, která je vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření či očkování případnou ztrátu na výdělku.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným

orgánům a institucím.

 

Pokuty za nesplnění legislativně stanovených povinností mohou být velmi citelné a v některých případech i likvidační.

 

Na vaše otázky odpovíme. Nebojte se zeptat.