Polopaticky: Ručení, aneb jaká rizika čekají na ručitele

paragrafŘada lidí se stane ručitelem vcelku znenadání. Dobrý kamarád je požádá na pravidelné schůzce v zařízení restauračního typu, aby se stali ručitelem k jeho úvěru. Takoví lidé pak většinou souhlasí, jde přece o dobrého kamaráda, kterému se dá věřit, a ručitelskou smlouvu na hospodském stole rovnou podepíší. To však zpravidla netuší, k čemu se vlastně zavazují!

Do podobné situace se může dostat takřka každý. Většinou máme přátele či příbuzné, kteří touží po vlastním bydlení či si chtějí půjčit na rozjezd vlastního podnikání. Řadě z nich však banky nepůjčí bez ručitele. Jaké závazky na sebe ručitel bere a jak se zachovat v okamžiku, kdy vás někdo poprosí o ručení, prozradí následující odstavce. Další podrobnosti o ručení lze pak nalézt přímo v (novém) občanském zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb., a to konkrétně v §2018 – 2028.

Nejprve obecně o institutu ručení

Ručení je institut, který slouží k zajištění dluhu. Ručitelem se pak člověk stane tzv. ručitelským prohlášením, které bývá součástí ručitelské smlouvy. Závazkový vztah přitom vzniká pouze mezi ručitelem a věřitelem. Dlužník v tomto vztahu nikterak nefiguruje. To má poměrně důležité dopady například na situace, kdy dlužník svého ručitele mylně informuje o své solventnosti. Na existenci ručitelského závazku to totiž nemá žádný vliv. Nutné je rovněž poznamenat, že ručitelský závazek je závazkem vedlejším (tzv. akcesorickým), tedy bytostně spojeným se závazkem hlavním. Zanikne-li tedy dluh, například splacením, zaniká automaticky i ručitelský závazek. Občanský zákoník však činí z tohoto pravidla výjimky, a to kupříkladu v § 2026 odst. 2, který říká, že ručení nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka (například dlužník zemře a jeho dluh nepřejde na dědice) a ručitel přitom dluh splnit může.

Ručitel se zaručuje, že dluh „případně“ uhradí

Ručitelský závazek tedy spočívá v tom, že ručitel se zavazuje, že splní dluh za dlužníka, pokud jej dlužník sám nesplní v přiměřené lhůtě a pokud přitom věřitel dlužníka ke splnění dluhu písemně vyzval. Toto pravidlo vyplývající z §2021 NOZ je poměrně zásadní. Proto, aby mohl věřitel požadovat po ručiteli splnění dluhu namísto dlužníka, postačí mu písemně vyzvat dlužníka k plnění. Nemusí tedy dluh předem soudně či následně exekučně vymáhat. Jiný postup lze samozřejmě v ručitelské smlouvě ujednat, což se jeví jako postup pro ručitele mimořádně žádoucí. Pozice ručitele je jinak velmi ošemetná.

Aby byl ručitel alespoň trochu chráněn, má k dispozici stejné námitky vůči věřiteli jako dlužník. Tedy může například namítnout, že dluh je již promlčen. Stejně tak se na něj vztahuje uznání dluhu ze strany dlužníka, jen pokud s tímto uznáním dluhu vysloví ručitel souhlas. Ručitel může navíc odepřít plnění v případě, že věřitel zavinil, že nemůže být dluh splněn dlužníkem samotným.

Plnění za dlužníka – Co potom?

Splní-li ručitel dluh za dlužníka, má samozřejmě možnost tento dluh na něm zpětně vymáhat. Prakticky pak ručitel nastupuje do pozice věřitele. Je však smutnou pravdou, že v řadě případů může být vymožení komplikované, a to z mnoha důvodů. Dlužník může zmizet do zahraničí či se může stát nemajetným, což bude častější situace. Ručitel se pak bohužel mnohdy sám dostává do nepříznivé finanční situace, kterou si zčásti zavinil svojí nerozvážností.

Chtějí po mne, abych ručil/(a)

Jak je patrné, ručitelský závazek není žádná legrace. Požádá-li vás tedy někdo, abyste mu dělali ručitele, rozhodně vše dobře rozvažte. Nebudete-li si jisti, raději ručení odmítněte s odkazem na možná rizika a na nejisté postavení ručitele. Rozumný člověk musí rozhodnutí nebýt ručitelem z výše uvedených důvodů pochopit.