Trestné body za dopravní přestupky

Červené SÚVSehnat kompletní přehled bodového hodnocení přestupků je docela problém. Proto jsme pro vás v rámci možností vytáhli ze zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. co nejvíce šlo. Přestupky v zákoně najdete pod § 125c. Možností jak získat body je opravdu hodně, avšak na druhou stranu o k nim můžete přijít v zásadě jen při převážně vážnějších přestupcích, takže za drobnosti, jako je špatné parkování, žádné body nezískáte.

Jak je to s bodováním přestupků?

Bodový systém se týká pouze řidičů motorových vozidel, to jest nekolejových vozidel poháněných vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. Na začátku máme všichni 0 bodů (od 1. července 2006, kdy byl bodový systém zaveden). Pokud nějaké body získáte, tak za předpokladu, že budete od posledního přestupku sekat dobrotu po dobu 12 měsíců, to jest jezdit rok spořádaně, budou vám následně strženy 4 body zpět. Za dalších 12 měsíců další 4 body a tak dál, dokud nebudete mít zpět 0 bodů. Body lze také umazat tak, že budete absolvovat školení bezpečné jízdy, která vám umaže 3 body (lze absolvovat max. 1 ročně). Cena za školení se pohybuje kolem 4.000 Kč. A mimochodem, pokud získáte všech 12 bodů, což není nic těžkého, dojde ke správnímu řízení, ve kterém vám bude na dobu 1 roku odebrán řidičský průkaz. Po uplynutí jednoho roku vám bude vrácen řidičský průkaz po té, co absolvujete psychologické vyšetření, lékařskou prohlídku a test odborné způsobilosti.

Dozvím se o nově získaných, nebo odečtených bodech?

O získaných bodech nebudete informováni, za to však o dosažení limitu 12 bodů se dozvíte automaticky.

Jak zjistit kolik mám bodů?

Základní výpis s počtem bodů se dozvíte na jakémkoliv místě Czech POINT. Budete-li chtít kompletní přehledný výpis, pak budete muset navštívit registr řidičů na příslušném městském úřadě a požádat o „výpis z evidenční karty řidiče“. Výpis je zpoplatněný.

Body se nesčítají

Dojde-li k situaci, během které dojde k porušení více pravidel, budete potrestáni jen za nejzávažnější z nich.

 • Řízené vozidlo bez SPZ – 5 bodů – pokuta 5 až 10 tisíc korun a zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců
 • Řízení vozidla se zakrytou, nečitelnou nebo upravenou SPZ – 5 bodů – pokuta 5 až 10 tisíc korun a zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců
 • Řízení technicky nezpůsobilého vozidla, které ohrožuje účastníky provozu – 5 bodů – pokuta 5 až 10 tisíc korun a zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců
 • Řízení vozidla či jízda na zvířeti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek bezprostředně po požití/užití nebo ještě pod vlivem – 7 bodů při více jak 0,3 promile alkoholu nebo při použití návykové látky. Pokuta, i při menším množství, je 2.500 až 20.000 Kč a zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců.
 • Řízení vozidla či jízda na zvířeti ve stavu vylučující způsobilost, který si osoba přivodila požitím alkoholického nápoje nebo omamnými látkami – nebude-li tento přestupek shledán trestným činem, bude odebráno 7 bodů, uložena pokuta od 25.000 do 50.000 Kč a zákaz činnosti od 1 do 2 let.
 • Při odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou – 7 bodů, pokuta 25.000 až 50.000 Kč, zákaz činnosti od 1 do 2 let.
 • Řízení řidičem, který není držitelem řidičského průkazu podle § 81, nebo který pozbyl ŘP podle § 94a nebo podle § 123c odst. 3 – 4 body, 25.000 až 50.000 Kč pokuta a zákaz činnosti do 1 do 2 let.
 • Řízení řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz – 7 bodů, pokuta 5.000 až 10.000 Kč, zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.
 • Není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče, nebo záznamu o profesní způsobilosti řidiče v řidičském průkazu – 3 body, pokuta 5.000 až 10.000 Kč, zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.
 • Není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti – bez bodů, pokuta 5.000 až 10.000 Kč, zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců.
 • Pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 – bez bodů, pokuta 25.000 až 50.000 Kč, zákaz činnosti od 1 do 2 let.
 • Při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení – 2 body, pokuta 1.500 až 2.500 Kč – blokově až 1.000 Kč.
 • Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více – 5 bodů, pokuta 5.000 až 10.000 Kč, zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.
 • Při řízení překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více – 3 body, pokuta 2.500 až 5.000 Kč. Při opakování přestupku v průběhu 12 měsíců navíc zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.
 • Jízda na červenou nebo signál přikazující zastavit – 5 bodů, v blokovém řízení pokuta až 2.500 Kč. Při opakování v průběhu následujících 12 měsíců zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců.
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je tak řidič povinen učinit – pokuta 2.500 až 5.000 Kč, blokově do 2.500 Kč. Při opakování v průběhu dalších 12 měsíců navíc zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. 3 body.
 • Při ohrožení chodce na přechodu a neumožnění bezpečného a nerušeného přejití vozovky – pokuta 2.500 až 5.000 Kč, blokově do 2.500 Kč. Při opakování v průběhu dalších 12 měsíců navíc zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. 4 body.
 • Při ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání – pokuta 2.500 až 5.000 Kč, blokově do 2.500 Kč. Při opakování v průběhu dalších 12 měsíců navíc zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. 5 bodů.
 • Při předjíždění vozidla v době, kdy je to zakázáno – pokuta 5.000 až 10.000 Kč, zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců. 7 bodů.
 • Při nedání přednosti v jízdě, v době, kdy tam máte učinit – pokuta 2.500 až 5.000 Kč. Blokově až 2.500 Kč. Při opakování v následujících 12 měsících zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. 4 body.
 • Při vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno – pokuta 2.500 až 5.000 Kč, blokově do 2.500 Kč. Při opakování v následujících 12 měsících zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. 7 bodů.
 • Při otáčení, couvání nebo při jízdě v protisměru na dálnici, nebo na silnici, kde to není dovoleno – pokuta 5.000 až 10.000 Kč. Zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců. 7 bodů.
 • Při neoprávněném parkování na místě pro postižené, nebo při zneužití parkovacího průkazu pro osoby postižené – 5.000 až 10.000 Kč, bez bodů.
 • V rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel (nákladní automobily o víkendech) – pokuta 2.500 až 5.000 Kč, blokově do 2.500 Kč. Při opakování v následujících 12 měsících zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. Bez bodů.
 • Způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví – pokud nebude nehoda shledána trestným činem, platí následující – pokuta 25.000 až 50.000 Kč. Zákaz činnosti od 1 do 2 let. Při porušení povinností řidiče, při kterém došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví se odečítá 7 bodů.
 • Při nezastavení u dopravní nehody, při neohlášení dopravní nehody, při neprokázání osobní totožnosti a nesdělení údajů o vozidle u dopravní nehody všem účastníkům mající účast na nehodě, nebo u nedovoleného opuštění místa dopravní nehody, nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody – pokuta 2.500 až 5.000 Kč. Při opakování v následujících 12 měsíců zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. Za neposkytnutí účinné pomoci účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života se započítává 7 bodů. Za neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci se započítává 7 bodů.
 • Při použití antiradaru – pokuta 5.000 až 10.000 Kč, bez bodů.
 • Za ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu – pokuta 1.500 až 2.500 Kč. Blokově do 2.000 Kč. 5 bodů.
 • Za překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více – pokuta 1.500 až 2.500 Kč. Blokově do 2.000 Kč. 4 body.
 • Za porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 – pokuta 1.500 až 2.500 Kč. Blokově do 2.000 Kč. 4 body.
 • Za překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla – pokuta 1.500 až 2.500 Kč. Blokově do 2.000 Kč. 3 body.
 • Za porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu – pokuta 1.500 až 2.500 Kč. Blokově do 2.000 Kč. 3 body.
 • Za neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil – pokuta 1.500 až 2.500 Kč. Blokově do 2.000 Kč. 2 body.
 • Pokud svěříte řízení auta osobě, u které neznáte údaje potřebné k určení totožnosti – pokuta 5.000 až 10.000 Kč. Bez bodů.
 • Pokud učitel autoškoly je při výuce pod vlivem alkoholu či návykové látky, nebo má sníženou schopnost k těmto činnostem vlivem zdravotních okolností, nebo se odmítne podrobit vyšetření na přítomnost alkoholu či omamných látek – pokuta 10.000 až 20.000 Kč. Zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců. Body se nezapočítávají.

Zdroje:

www.policie.cz
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..