Návod, jak dát výpověď ze strany zaměstnance i s formulářem ke stažení zdarma

Než se rozhodnete dát sami výpověď, připravte se na to, že dostanete nižší podporu v nezaměstnanosti než v případě, že by vás vyhodil zaměstnavatel. Mimo to, zvažte, jestli máte na 100% připravenou jinou práci, případně dostatek finančních prostředků na překlenutí doby nezaměstnanosti.

Jak tedy dát výpověď?

Předně výpovědi upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V tom je uvedeno, že zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv a bez udání důvodu a že výpověď musí být v písemné formě. Ústně daná výpověď tedy neplatí. Pozor také na to, že pokud budete chtít vzít výpověď zpět, musí s tím také souhlasit zaměstnavatel, jehož vyjádření musí být také v písemné formě.

Výpovědní doba běžně činí 2 měsíce. To neplatí v případě, že výpověď zaměstnancem byla dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. To znamená, že jste-li v práci například zařazeni na jinou pozici, můžete dát výpověď dohodou, na kterou se nebude vztahovat dvou měsíční výpovědní lhůta.

Pokud se obě strany dohodnou, může být výpovědní lhůta prodloužena na více jak dva měsíce. Je potřeba to však uvést ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího měsíce v kterém byla doručena výpověď protistraně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Okamžitá výpověď zaměstnancem

Okamžitou výpověď opět musíte dát v písemné formě, kde zcela jasně a nezaměnitelně uvedete důvod výpovědiTuto výpověď lze ji dát pouze v případech, kdy:

  • Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat zaměstnanec práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
  • Zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Pokud dáte okamžitou výpověď, máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Pozor na to, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Dle § 234 zákoníku práce (Odborný rozvoj zaměstnanců), pokud jste se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o zvýšení kvalifikace a během platnosti této dohody dali okamžitou výpověď, musíte zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel vynaložil.

Odstupné

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek, který se počítá ze tří posledních platů.

Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

Neplatné výpovědi

Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

  • byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
  • byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.

Formulář pro dání výpovědi v zaměstnání

Podpora v nezaměstnanosti

Aktualizace 2016: Dáváte-li výpověď dohodou, nebo odcházíte dobrovolně, bez závažného důvodu (nemoc aj.), pak nemusíte dostat podporu, nebo bude podpora zkrácená. V těchto případech se doporučuje mít již zajištěnou novou práci.

Tip: Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, je lepší domluvit se se zaměstnavatelem na výpovědi dohodou, při které vám náleží minimálně dvanáctinásobek průměrného měsíčního platu. To platí pouze v případě, že jste si zdravotní problémy nějakým způsobem, třeba svou nedbalostí, nezpůsobili sami.

Tip: Výpovědi vždy posílejte poštou a jedině doporučeně.

Mohlo by vás také zajímat: Výpověď ze zdravotních důvodů.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce